Coastal Bend Contest 2011 (92/100)

< Prev Next >
White-faced Ibis (Plegadis chihi), adult eating, Dinero, Lake Corpus Christi, South Texas, USA
White-faced Ibis (Plegadis chihi), adult eating, Dinero, Lake Corpus Christi, South Texas, USA